BARRIER 87-1151


Protipožární ve vodě rozpustný nátěr – 0704.

 

Popis výrobku a použití

Protipožární nátěr na ochranu kovových konstrukcí a dílců, betonových sloupů a konstrukcí, betonových stropů, cihlových zdí atd. před ohněm.  Speciální komponenty tohoto výrobku reagují mezi sebou při teplotách vyšších než asi + 200°C, přičemž vytvářejí izolační nehořlavou pěnu, která chrání konstrukci po určitou dobu před ohněm, brání tak jejímu sesutí a požárníci tak mohou zasáhnout a eventuálně proniknout do míst zasažených ohněm bez nebezpečí, že se konstrukce zřítí. Doba, po kterou BARRIER chrání před ohněm se uvádí v minutách a tvoří „třídu“ výrobku. Tato třída se mění podle typu podkladu  a podle aplikovaného nánosu BARRIERU.

BARRIER existuje ve dvou verzích, na bázi rozpouštědla a na vodní bázi, přičemž jsou ochranné vlastnosti stejné.  Je určen na ochranu konstrukcí umístěných v interiérech nebo těch, které nejsou přímo vystaveny dešti či velké vlhkosti, jako jsou konstrukce průmyslových železných nebo zděných hal, obchodů, skladů, přístřešků, kin, divadel, škol, nemocnic, letišť,  podzemní dráhy.

 

Technické parametry

Barva :                                                bílá. Z technických důvodů nemůže být BARRIER vyráběn v intenzivních

odstínech. Může být ovšem obarven pastelovými odstíny nebo přelakován

tak, aby měl požadovaný konečný odstín.

Druh pojiva :                            versatát ve vodní disperzi

Vzhled suchého filmu :             matný

Sušina v hmotnosti :                 66% ( ± 1)

Specifická hmotnost při 20°C : 1.29kg/l ( ± 0.04)

Viskozita při 20°C :                   4800 ÷ 6400 mPa.s Brookfield RVT rpm 50 s 5

Indikativní spotřeba :                závisí na třídě ochrany, které chceme dosáhnout.

Stabilita při skladování :            24 měsíců v neporušeném obalu.

Poznámka: Teplota skladování a aplikace musí být vyšší než + 5°C a nižší než + 25°C.

Výrobek odpovídá směrnici 2004/42/CE-IIA(i) pro maximální obsah těkavých organických látek COV: 140 g/l (2010)

 

Způsoby aplikace

Příprava podkladu :                    BARRIER se může aplikovat přímo na podklad, je-li čistý, suchý, zbavený

prachu a mastnoty a pokud možno zdrsnělý obroušením brusným papírem nebo otryskáním. Na železné suporty je však třeba aplikovat lehkou první vrstvu antikorozního   nátěru s rychlým schnutím FONDO F.D. kód. 1859.

U prašného nebo čerstvého betonu musí být povrch fixovaný a izolovaný

jednou vrstvou transparentního CLIM-OPAINT PRO série 1004, nebo POLY

ACRYLEM série 0004, fixačním prostředkem na vodní bázi nebo výrobkem

SUPERFIX série 0010.

Příprava výrobku :                      Míchejte, dokud nezískáte stejnoměrnou barvu a konzistenci.

 

Způsob aplikace :                     – stříkacím zařízením na stříkání směsi se vzduchem – airless – válečkem –

štětcem

 

Ředění :                                   BARRIER je připraven k použití a aplikuje se  tak jak je dodán, aby se

vytvořila dostatečně silná vrstva při nejmenším možném počtu nátěrů.

V případě nutnosti  a v závislosti na typu aplikace se může ředit  5÷10%

vody.

Aplikace :                                 – Stříkacím zařízením airless: doporučuje se používat  pístová nebo

membránová čerpadla, s elektrickým nebo benzinovým motorem,

vysokotlaká (200÷250 barů). Použijte trysku a úhel stříkání podle typu

stříkané konstrukce a ne menší než 23 (0,023 palců = 0,58 mm),

samočisticího typu. Úhel stříkání je velmi důležitý, aby se minimalizoval

prostřik.

Tradiční stříkání: použijte spíše velké trysky ø 2.2 ÷ 2.5 mm, při tlaku 3 ÷ 5

barů.

 

Sušení na vzduchu :                 V závislosti na aplikované síle vrstvy.

Při teplotě 25°C, ve větraném prostředí, se vrstva 600 μm za vlhka dá

přelakovat po několika hodinách a zcela suchá je asi za 24 hodin.

 

Doporučené nánosy :                           Nános se mění podle stupně ochrany (třídy), který chceme dosáhnout. Tyto nánosy a příslušná ochrana, lišící se podle podkladu (železo a beton), jsou uvedeny ve zkušebních certifikátech.

Uvedené nánosy musí být přísně dodržovány; v rozích by příliš velké množství výrobku mohlo vést v průběhu schnutí k vytváření prasklin.

Aplikujte produkt ve více vrstvách po sobě. Na jednu vrstvu nenanášejte více než  700÷800 vlhkých μm. Aplikace 800 μm odpovídá množství 550 μm za sucha = 1 kg/m2 a může se nastříkat jen jedinou vrstvou čerpadlem airless.

 

POZOR: aplikovaná množství na ochranu konstrukcí konzultujte s naším technickým servisem.

 

Certifikáty vydané ústavem „Istituto Afiti Licof „(Španělsko) a ústavem „Istituto Giordano di Bellaria (RN)“. Doplňující zprávy sepsané odborníkem zapsaným v seznamech M.I. dle zákona 818-84:

 

Pro OCELOVE KONSTRUKCE  certifikát TŘÍDY R 15 – 30 – 45 – 60 – 90 – 120 (Certifikát č.2125T10-2 ze dne 5.9.2011) vydaný Institutem Afiti Licof dle evropské normy ENV  13381-8:2010.

 

Pro BETONOVÝ ARMOVANÝ STROP TYPU „PREDALLE“ podle popisu uvedeného v doplňující zprávě (údaje přibližně určené ze simulovaného inženýrského výpočtu s odvoláním na Certifikát o zkoušce č. 36640/0016)

TŘÍDA REI 60 na zkoušeném prvku: suchý film 500 μm rovnající se spotřebě 1000 g/m².

 

Pro BETONOVÝ ARMOVANÝ STROP TYPU „PREDALLE“ podle popisu uvedeného v doplňující zprávě (údaje přibližně určené ze simulovaného inženýrského výpočtu s odvoláním na Certifikát o zkoušce č. 36640/0016)

TŘÍDA REI 120 na zkoušeném prvku: suchý film 600 μm rovnající se spotřebě 1200 g/m².

Pro BETONOVÝ ARMOVANÝ STROP TYPU „PREDALLE“ podle popisu uvedeného v certifikátu (Certifikát o zkoušce č. 36640/0016)

TŘÍDA REI 180 na zkoušeném prvku: suchý film 1000 μm rovnající se spotřebě asi 2000 g/m².

 

Pro PŘEDPJATOU TT DESKU Z  ARMOVANÉHO BETONU podle popisu uvedeného v  certifikátu

(Certifikát o zkoušce č. 110829/1700RF)

TŘÍDA REI 120 na zkoušeném prvku: suchý film 600 μm rovnající se spotřebě 1200 g/m².

 

Pro PŘEDPJATOU TT DESKU Z  ARMOVANÉHO BETONU podle popisu uvedeného v doplňující zprávě (údaje přibližně určené ze simulovaného inženýrského výpočtu s odvoláním na Certifikát o zkoušce č. 110829/1700RF)

TŘÍDA REI 180 na zkoušeném prvku: suchý film 1000 μm rovnající se spotřebě 2000 g/m².

 

OPATŘENÍ PRO UCHOVÁNÍ A APLIKACI VE VODĚ A V ROZPOUŠTĚDLE ROZPUSTNÉHO BARRIERU

 

1) Při skladování

Vzhledem ke zvláštním tixotropním vlastnostem výrobku může po delším skladování dojít ke zhoustnutí. V tom případě je nutné mechanicky produkt promíchat vrtačkou s příslušným míchačem.

Nevystavujte teplotám nižším než + 5°C, zvláště u výrobku rozpustného ve vodě. Zmrzlý výrobek bude těžko použitelný. (CHRAŇTE PŘED MRAZEM!)

Výrobek nevystavujte delší dobu teplotám vyšším než + 25°C.

U výrobku na bázi  rozpouštědla může dojít k odpaření rozpouštědla, u výrobku na vodní bázi ke zrosolovatění pryskyřice, které je způsobeno tím, že do roztoku přejde příliš velké množství solí.

 

2) Při aplikaci

Pokud se aplikace BARRIERU provádí více dní pod širým nebem, je nutné chránit nátěr před deštěm a noční rosou, dokud nebude přelakován nepropustnými emaily.

Tato opatření nejsou nutná, pokud se výrobek používá v interiérech a v suchém prostředí (např.: v kinech, divadlech, školách, obchodních centrech, supermarketech apod.)

 

3) Po aplikaci

Zabraňte smytí deštěm, který se díky poréznosti BARRIERU v počátečním čase dostane až na podklad a způsobí puchýře, a později rozpustí a odnese aktivní složky, čímž se výrobek stane proti požáru  zcela neúčinným.

Také vysoká vlhkost nebo vodní pára způsobí časem vážné problémy (např.: sprchovací místnosti, prádelny, vlhké sklepy), protože se navlhčené soli částečně rozpouštějí a po určité době se objeví na povrchu a vytvoří povrchovou krustu. V těchto případech se musí BARRIER vždy chránit jednou vrstvou emailu nepropouštějícího vodu.

Vrstva aplikovaného ochranného emailu musí být zvolená rozumným způsobem, bez zbytečného přehánění, protože velké nánosy by mohly v případě požáru bránit volnému vypěnění.

Po dokončeném cyklu nátěru již BARRIER není citlivý ani na velké výkyvy teplot; jeho vlastnosti protipožárního nátěru během času neslábnou, pokud nenastane žádný z výše popisovaných faktorů a pokud byla jeho aplikace provedena podle instrukcí.

 

POZNÁMKY: Údaje uvedené v tomto technickém listu odpovídají našim zkušenostem a technickým znalostem: nezbavují naše zákazníky provádění vlastních předběžných zkoušek k určení vhodného použití. Další technické údaje a informace i speciálních cyklech aplikace vyžádejte u našeho TECHNICKÉHO SERVISU. POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.